0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Занималня

От 01.02.2018 отваря врати занималнята на Пумпелина

Програма на занималнята от понеделник до петък:

13:00 - Писане

14:00 - Математика

15:00 - Брейнджини / Декорация / Рисуване / Ръкоделие / Музика

16:00 - Четене / Наука / Четене / Наука/ Четене

Записване:

от 02.01.2018 се приемат деца от подготвителна група до 4 клас вкл. с различни затруднения в усвoяването на учебния материал. Децата трябва да имат в себе си инструкция за преминат в деня учебен материал, както и инструкция за домашни задачи по него. При липса на поставени задачи по учебния материал, се работи по програма на Пумпелина за наваксване на пропуските на детето.

Структура и организация:

Децата се приемат от 13 до 17 часа. При необходимост можем да осигурим прием от 12:00 часа и престой до 18 часа с участие в допълнително ателие от програмата на Бабин дом .

Приемат се деца и за отделните часове, по избор на родителите и според необходимостта на детето.

Такса

на час - 15 лв

на ден, без допълнителен престой - 46 лв. 

седмично, без допълнителен престой - 190 лв.

месечно, без допълнителен престой - 600 лв.

такса за допълнителен престой - според таксата на избраното ателие.

Максимален капацитет на децата в занималнята - 10 деца

Минимален капацитет - 3 деца

 

 

Общи условия за ползване на услугата „Занималня“

в сила от 01.01.2018 година

  1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Услугата Занималня  се предоставя от Клиника за стимулиране на комуникацията „Пумпелина“

1.В съответствие с настоящите Общи условия и сключен писмен договор се определят реда и сроковете, при които Клиника за стимулиране на комуникацията „Пумпелина“, наречено за краткост ДОСТАВЧИК, предоставя на конкретен ПОТРЕБИТЕЛ, срещу възнаграждение социална услуга в избрана форма, по-конкретно Занималня

2.Настоящите общи условия са неразделна част от индивидуалния писмен договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и стават задължителни за страните от датата на сключването му. Същият може да съдържа специални условия, които се ползват с предимство пред Общите условия.

Чл. 2 Услугата се осъществява въз основа на  лиценз на ДАЗД „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ № 1141/08.03.2017г г., Булстат: 204076912,

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

1. Да осигури пълноценен обучителен процес, съобразно договореното по време на първоначалната консултация с родителите;

2. Да осигури модерна материална база и оптимални хигиенни и психо-физически условия за осъществяване на обучителния процес;

3. Да осигури опазване на живота и здравето на децата, съобразно всички нормативни изисквания за безопасност;

4. Да осигури мотивиран терапевтичен и педагогичен състав с необходимите квалификация, правоспособност и професионализъм;

5. Да предоставя на родителите информация за текущото състояние на децата и предстоящи промени в обучителните въздействия;

6. Да информира редовно родителите за постигнатите резултати, чрез консултации, родителски срещи и лични съобщения.

Чл. 4 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

1. Да издава удостоверение за завършен етап на комуникативно обучение;

2. Да определя критериите и методите за приемане и оценяване на децата;

3. Да определя организацията, методите и средствата на терапия и обучително въздействие, съобразно дефинираните от първоначалните или етапните изследвания на децата нужди за тяхното развитие и спрямо приоритетната област на въздействия.

4. Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпълнение на терапевтичните и обучителни стратегии в домашна обстановка;

5. Да прилага правилата и нормите, формулирани в клаузите на Правилника за вътрешния ред на Занималнята;

6. Да променя таксата за ползване на предлаганите услуги, като в такъв случай уведомява писмено Потребителя;

7. Да променя общите условия, когато това се налага от икономически или други обстоятелства.

8. Да не приеме за терапия потребител, чиято такса не е заплатена съгласно подписания с Потребителя договор.

9. Да не приеме Потребител в лошо соматично здраве.

10.Да откаже да приеме за обучение Потребител, който нарушава Правилникът за вътрешния ред и Общите условия.

Чл. 5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплаща всички договорени месечни такси за проведеното обучение, съгласно условията на Договора, но не по-късно от 10 число на текущия месец. Да заплаща всички договорени седмични такси за проведеното обучение, съгласно условията на Договора, но не по-късно от края на първия ден на текущата седмица. Да заплаща всички договорени дневни или почасови такси за проведеното обучение, преди началото на самото обучение.

2. При всички схеми на плащане да внася таксата за ползване на услугата в срок и в пълен размер. В случаите на отсъствие на клиента, поради болест, семейни причини и други, независещи от Центъра обстоятелства, Потребителят се задължава да заплати 50% от дневната такса за всеки отсъствен ден.

3. Да осигури навременно явяване и редовно присъствие на детето за обучителните занятия, като при отсъствие на детето да уведоми Рецепцията на Центъра за периода на отсъствие и поясни причините още първия ден.

4. Да бъде запознат с условието, че при не съобщаване за отсъствие преди началото на първия дневен час, денят се счита за проведен, за което се дължи 100% такса.

5. Да познава в детайли и изисква от детето спазването на Правилника за вътрешния ред на Занималнята, както и общоприетите норми на социално поведение;

6. При покана от ДОСТАВЧИКА - да участва в обсъждането на всички проблеми, свързани с обучението на детето потребител;

7. Да съобщава на Рецепция промени в собствените или на клиента лични данни като имена, адреси, данни за връзка и други, както и промени в неврологичния, кинезиологични или соматичния, психологичния или логопедичния статус на детето – потребител; както и да предоставя копие от междувременно издадени медицински епикризи и други документи.

8. Да бъде запознат с условието, че при Не съобщаване за наличие на междувременно издадени медицински епикризи и други документи, както и Не предадени копия от тях, Доставчикът не носи отговорност за настъпили събития, свързани с детето потребител

7. Да възстановява в 100% размер евентуалните щети на материалната база на Занималнята, нанесени от детето;

Чл. 6 Потребителят има право да:

1. Да получава пълна и конкретна информация от Центъра за хода на обучението и постигнатите резултати;

2. Да се запознае с Правилника за вътрешния ред на Занималнята;

3. Да посещава часовете за обучение на своето дете при предварителна заявка на Рецепцията на Центъра;

5. Да прекрати или заяви ползването на заявената услуга с едномесечно предизвестие

6. Да поиска телепрактика, в случаите, при които диагностичният екип е преценил за възможно.

Чл. 7 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

1.Да предлага при отсъствие на Потребителя и поява на надвнесени суми, да изравни счетоводно стойността на таксата за ползване на услугата в първия възможен следващ обучителен период.

III. СРОК И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ползване на услуга

Чл. 8 Размерът на таксите се определя в индивидуалния договор за ползване на услугата.

Чл. 9 Таксата включва описаните в договора обучителни часове и ателиета, както и ползването на допълнителен престой, чрез участие в допълнителни ателиета

Чл. 10 Таксата не включва:

1.Транспорт до центъра и обратно до дома;

2. Екскурзии и лагери;

3. Допълнителни помагала;

4. Допълнителни мероприятия.

Чл. 11. Таксата за ползване на услугата се заплаща в указаните в подписания договор срокове в брой, безкасво или по сметката на фирма „Дъндор“ ЕООД:

IBAN – BG45FINV91501016750600

Първа инвестиционна банка

Чл. 12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка в размер на 30% от посочената в договора такса за ползване на услуга, когато тя се отнася за втори или следващ член на семейство

1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпката само за периода, в който обучението на членовете на семейството съвпада.

Чл. 13. При закъснение на плащанията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият заплаща на ДОСТАВЧИКА неустойка за забава в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 14. Ако страните не постигнат споразумение по закъснели плащания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да търси дължимото по предвидения в законодателството ред.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.15 Договорът за предоставяне на услугата сключен между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила в деня, следващ датата на подписването му и се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;

3. По здравословни причини на клиента, с писмено предизвестие и епикриза;

4. При закриване на Занималнята.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. За всяка учебна година между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се сключва отделен индивидуален договор за предоставяне на услугата Занималня.

Чл. 17 Родителите на децата в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛИ се идентифицират в индивидуалния писмен договор за предоставяне на социална услуга със следните данни: Име, презиме и фамилия, ЕГН, документ за самоличност /номер, дата на издаване и издател/, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефони и други медии за връзка.

Чл. 18 В индивидуалния договор за ползване на услуга се посочват трите имена и ЕГН на детето, което се приема за терапия.

Чл. 19. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия и индивидуалния договор за предоставяне на услугата Занималня, приложение ще имат разпоредбите на действащото българско законодателство.Всички права запазени@Pumpelina