0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Общи условия на Пумпелина

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползвне на услугите, предлагани в Пумпелина,

в сила от 28.12.2017 година

 

  1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 В съответствие с настоящите Общи условия и сключен писмен договор се определят реда и сроковете, при които Пумпелина с всички свои клиники и сектори, наречена за краткост ДОСТАВЧИК, предоставя на конкретен ПОТРЕБИТЕЛ, срещу възнаграждение социална услуга в избрана форма.

Настоящите общи условия са неразделна част от индивидуалния писмен договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ или информирано съгласие за ползване на услуга и стават задължителни за страните от датата на сключването му. Договорът или информираното съгласие могат да съдържат специални условия, които се ползват с предимство пред Общите условия.

         За ползването на всяка отделна услуга съществуват отделни Общи условия, поради спецификата на предлаганите услуги

Чл. 2 Услугите се осъществяват с лиценз на ДАЗД „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ № 1141/08.03.2017г г., Булстат: 204076912,

Чл. 3 Клиника за стимулиране на комуникацията Пумпелина

1.Клиниката за стимулиране на комуникация работи с Потребители на възраст от 0 до 99 години, разделени в три сектора

2. Клиниката за стимулиране на комуникация предлага услуги Логопедична терапия, психологична терапия, групова комуникативна терапия, Монтесори терапия, Брейнджини терапия

3. Клиниката за стимулиране на комуникация предлага на Потребителя ползването на услугата съгласно Общи условия за ползване на услугата Клиника за стимулиране на комуникацията Пумпелина

4. Клиниката за стимулиране на комуникацията предлага на потребителите информационна система www.pumpelina.eu  

Чл. 4 Клиника за нарушенията в храненето Без попара

1.Клиниката за нарушенията в храненето работи с Потребители на възраст от 0 до 99 години, разделени в четири сектора

 

2. Клиниката за нарушенията в храненето предлага услуги Хранителна терапия, психологична терапия при диагноза булимия или анорексия, групова терапия за стимулиране на храненето

3. Клиниката за нарушенията в храненето предлага на Потребителя ползването на услугата съгласно Общи условия за ползване на услугата Клиника за нарушенията в храненето.

4. Клиниката за нарушенията в храненето предлага на потребителите информационна система www.bezpopara.com

Чл. 5 Школа за развитие Бабин дом

1. Школата за развитие Бабин дом работи с Потребители на възраст от 9 месеца до 12 години разделени в два сектора

2. Школата за развитие Бабин дом предлага услуги , свързани със стимулиране на развитието чрез използване на игри, музика, театър, танц, спорт, изобразително изкуство, ръкоделие, готварски курсове

3. Школата за развитие Бабин дом предлага на Потребителя ползването на услугата съгласно Общи условия за ползване на услугата Школа за развитие Бабин дом

4. Школата за развитие Бабин дом предлага на потребителите информационна система www.babindom.com  и www.babakoleda.com  

Чл. 6 Занималня Пумпелина

1. Занималня Пумпелина работи с Потребители обучаващи се в подготвителен до четвърти клас.

2. Занималня Пумпелина предлага образователни услуги за подобряване на уменията на потребителите за усвояване на учебен материал, подготовка по български език, математика, природни и обществени науки, корекция на четене, писане и математически умения, глобално четене.

3. Занималня Пумпелина предлага на Потребителя ползването на услугата съгласно Общи условия за ползване на услугата Занималня Пумпелина

4. Клиниката за нарушенията в храненето предлага на потребителите информационна система www.pumpelina.eu

Чл. 7 Забавачница

 

Чл. 8 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

1. Да осигури пълноценен работен процес, съобразно договореното по време на първоначалната консултация с родителите и съобразно ползваната услуга.

2. Да осигури модерна материална база и оптимални хигиенни и психо-физически условия за осъществяване на работния процес;

3. Да осигури опазване на живота и здравето на потребителите, съобразно всички нормативни изисквания за безопасност;

4. Да осигури мотивиран терапевтичен и обучителен състав с необходимите квалификация, правоспособност и професионализъм;

5. Да предоставя на клиентите информация за текущото състояние на децата и предстоящи промени в терапевтичните действия;

6. Да информира редовно родителите за постигнатите резултати, чрез консултации, срещи и лични съобщения.

Чл. 9 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

1. Да издава удостоверение за завършен етап от ползването на определена услуга;

2. Да определя критериите и методите за приемане и оценяване на потребителите , при необходимост за съответната услуга;

3. Да определя организацията, методите и средствата на предлагане за всяка отделна услуга;

4. Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпълнение на определени етапи от предлагането на всяка отделна услуга

5. Да прилага правилата и нормите, формулирани в клаузите на Правилниците за вътрешния ред Пумпелина и нейните подразделения.;

6. Да променя таксата за ползване на предлаганите услуги, като в такъв случай уведомява писмено Потребителя;

7. Да променя общите условия, когато това се налага от икономически или други обстоятелства.

8. Да не приеме потребител, чиято такса не е заплатена съгласно подписания с Потребителя договор или информирано съгласие.

9. Да не приеме Потребител в лошо соматично здраве.

10.Да откаже да приеме за обслужване Потребител, който нарушава Правилникът за вътрешния ред и Общите условия.

Чл. 10 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплаща всички договорени такси за проведените терапии, съгласно условията на Договора и информираното съгласие

2. Да познава в детайли и и да спазва на Правилниците за вътрешния ред, както и общоприетите норми на социално поведение;

3. Да съобщава на Рецепция промени в собствените или на клиента лични данни като имена, адреси, данни за връзка и други, както и промени в неврологичния, кинезиологични или соматичния, психологичния или логопедичния статус на потребителя

4. Да възстановява в 100% размер евентуалните щети на материалната база на Център „Пумпелина“, нанесени от потребителя;

Чл. 11 Потребителят има право да:

1. Да получава пълна и конкретна информация от Центъра за постигнатите резултати;

2. Да се запознае с Правилниците за вътрешния ред;

3. Да прекрати или заяви ползването на заявената услуга с уведомление 1 месец предварително.

Чл. 12 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

Да предлага при отсъствие на Потребителя възможни, според графика на  свободни часове, наваксване на пропуснатото, но само и единствено в рамките на календарния месец, за който е заплатена таксата.

III. СРОК И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ползване на услуга

Чл. 13 Размерът на таксите се определя в индивидуалния договор за ползване на услугата или в информираното съгласие за нея

Чл. 14. Таксата за ползване на услугата се заплаща в указаните в подписания договор или в информираното съгласие срокове в брой, безкасово или по сметката на фирма „Дъндор“ ЕООД:

IBAN – BG45FINV91501016750600

Първа инвестиционна банка

Чл. 15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка в размер на 30% от посочената в чл.9 такса за ползване на услуга, когато тя се отнася за втори или следващ член на семейство, в което има друг член на семейството, който посещава центъра;

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпката само за периода, в който ползването на една и съща услуга на членовете на семейството съвпада.

Чл. 16. При закъснение на плащанията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият заплаща на ДОСТАВЧИКА неустойка за забава в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 17. Ако страните не постигнат споразумение по закъснели плащания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да търси дължимото по предвидения в законодателството ред.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.18 Договорът за предоставяне на услугата сключен между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила в деня, следващ датата на подписването му и се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;

3. По здравословни причини на клиента, с писмено предизвестие и епикриза;

4. При закриване на услугата.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. За всяка календарна година между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се сключва отделен индивидуален договор за предоставяне на услуга. За всяка календарна година ПОТРЕБИТЕЛЯ подписва отделено информирано съгласие за предоставяне на услуга.

Чл. 20 Родителите на децата в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛИ се идентифицират в индивидуалния писмен договор за предоставяне на социална услуга със следните данни: Име, презиме и фамилия, ЕГН, документ за самоличност /номер, дата на издаване и издател/, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефони и други медии за връзка.

Чл. 21 В индивидуалния договор за ползване на услуга, както и в информираното съгласие се посочват трите имена и ЕГН на детето, което се приема за терапия.

Чл. 19. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия и индивидуалния договор за предоставяне на услуга, приложение ще имат разпоредбите на действащото българско законодателство.Всички права запазени@Pumpelina