0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Общи условия на Пумпелина

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползвне на услугите, предлагани в Пумпелина,

наричани Социални услуги

 

  1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) В съответствие с настоящите Общи условия и сключен писмен договор се определят реда и сроковете, при които Терапевтичен център „Пумпелина“, наречено за краткост ДОСТАВЧИК, предоставя на конкретен ПОТРЕБИТЕЛ, срещу възнаграждение социална услуга в избрана форма.

           (2) Настоящите общи условия са неразделна част от индивидуалния писмен договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и стават задължителни за страните от датата на сключването му. Същият може да съдържа специални условия, които се ползват с предимство пред Общите условия.

Чл. 2 Услугата се осъществява от Терапевтичен център „Пумпелина”, лицензиран с лиценз на ДАЗД „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ № 1141/08.03.2017г г., Булстат: 204076912,

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

1. Да осигури пълноценен терапевтичен процес, съобразно договореното по време на първоначалната консултация с родителите;

2. Да осигури модерна материална база и оптимални хигиенни и психо-физически условия за осъществяване на терапевтичния процес;

3. Да осигури опазване на живота и здравето на децата, съобразно всички нормативни изисквания за безопасност;

4. Да осигури мотивиран терапевтичен състав с необходимите квалификация, правоспособност и професионализъм;

5. Да предоставя на родителите информация за текущото състояние на децата и предстоящи промени в терапевтичните действия;

6. Да информира редовно родителите за постигнатите резултати, чрез консултации, родителски срещи и лични съобщения.

              Чл. 4 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

1. Да издава удостоверение за завършен етап на комуникативно обучение;

2. Да определя критериите и методите за приемане и оценяване на децата;

3. Да определя организацията, методите и средствата на терапия;

4. Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпълнение на терапевтичните задачи в домашна обстановка;

5. Да прилага правилата и нормите, формулирани в клаузите на Правилника за вътрешния ред на Центъра;

6. Да променя таксата за ползване на предлаганите услуги, като в такъв случай уведомява писмено Потребителя;

7. Да променя общите условия, когато това се налага от икономически или други обстоятелства.

8. Да не приеме за терапия потребител, чиято такса не е заплатена съгласно подписания с Потребителя договор.

9. Да не приеме Потребител в лошо соматично здраве.

10.Да откаже да приеме за терапия Потребител, който нарушава Правилникът за вътрешния ред и Общите условия.

Чл. 5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплаща всички договорени такси за проведените терапии, съгласно условията на Договора

2. При всички схеми на плащане да внася таксата за ползване на услугата в срок и в пълен размер и в случаите на отсъствие на клиента, поради болест, семейни причини и други, независещи от Центъра обстоятелства;

3. Да осигури навременно явяване и редовно присъствие на детето за терапевтичните занятия, като при отсъствие на детето да уведоми Рецепцията на Центъра за периода на отсъствие и поясни причините още първия ден;

4. Да познава в детайли и изисква от детето спазването на Правилника за вътрешния ред на Центъра, както и общоприетите норми на социално поведение;

5. При покана от ДОСТАВЧИКА - да участва в обсъждането на всички проблеми, свързани с терапията на детето потребител;

6. Да съобщава на Рецепция промени в собствените или на клиента лични данни като имена, адреси, данни за връзка и други, както и промени в неврологичния, кинезиологични или соматичния, психологичния или логопедичния статус на детето – потребител;

7. Да възстановява в 100% размер евентуалните щети на материалната база на Център „Пумпелина“, нанесени от детето;

Чл. 6 Потребителят има право да:

1. Да получава пълна и конкретна информация от Центъра за хода на терапията и постигнатите резултати;

2. Да се запознае с Правилника за вътрешния ред на Центъра;

3. Да посещава терапията на своето дете при предварителна заявка на Рецепцията на Центъра;

5. Да прекрати или заяви ползването на заявената услуга с уведомление 1 месец предварително.

6. Да предложи телепрактика, в случаите, при които диагностичният екип е преценил за възможно.

7. Да не запазва резервирани часове за терапия, които не са заплатени на база месечна карта.

Чл. 7 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

  1. Да предлага при отсъствие на Потребителя възможни, според графика на терапевта, свободни часове , за наваксване на пропуснатото, но само и единствено в рамките на календарния месец, за който е заплатена таксата.

III. СРОК И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ползване на услуга

Чл. 8 Размерът на таксите се определя в индивидуалния договор за ползване на услугата.

Чл. 9 Таксата включва описаните в отделните пакети услуги, договорени с анекс.

Чл. 10 Таксата не включва:

  1. Транспорт до центъра и обратно до дома;

 2. Екскурзии и лагери;

3. Допълнителни помагала;

4. Допълнителни мероприятия.

              Чл. 11. Таксата за ползване на услугата се заплаща в указаните в подписания договор срокове в брой, безкасво или по сметката на фирма „Дъндор“ ЕООД:

              IBAN – BG45FINV91501016750600

              Първа инвестиционна банка

Чл. 12. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка в размер на 30% от посочената в чл.9 такса за ползване на услуга, когато тя се отнася за втори или следващ член на семейство, в което има друг член на семейството, който посещава центъра;

              (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпката само за периода, в който обучението на членовете на семейството съвпада.

              (3) При ползване на услугата, стойността на услугата се заплаща преди началото на договорения месечен период за посещение. Копие от финансовия документ се предоставя на терапевта.

              (4) При отсъствие по болест за повече от два последователни дни в график на посещение (заявен в графика на съответния терапевт), децата или лицата СЕ СВАЛЯТ ОТ ГРАФИК И ЧАСОВЕТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА СЛЕДВАЩ КЛИЕНТ ОТ ЛИСТА НА ЧАКАЩИ.

             Чл. 13. При закъснение на плащанията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият заплаща на ДОСТАВЧИКА неустойка за забава в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 14. Ако страните не постигнат споразумение по закъснели плащания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да търси дължимото по предвидения в законодателството ред.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15 Договорът за предоставяне на услугата сключен между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила в деня, следващ датата на подписването му и се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;

3. По здравословни причини на клиента, с писмено предизвестие и епикриза;

4. При закриване на Центъра.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. За всяка терапевтична година между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се сключва отделен индивидуален договор за предоставяне на социална услуга.

Чл. 17 Родителите на децата в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛИ се идентифицират в индивидуалния писмен договор за предоставяне на социална услуга със следните данни: Име, презиме и фамилия, ЕГН, документ за самоличност /номер, дата на издаване и издател/, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефони и други медии за връзка.

Чл. 18 В индивидуалния договор за ползване на услуга се посочват трите имена и ЕГН на детето, което се приема за терапия.

Чл. 19. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия и индивидуалния договор за предоставяне на социална услуга, приложение ще имат разпоредбите на действащото българско законодателство.Всички права запазени@Pumpelina